MeYou Good Practices’ Manifesto (AL)

Manifesti për praktikat e mira në fushën e krizës klimatike, edukimit për paqen dhe jodhunës, i realizuar ngaprojekti Erasmus+ Rinia mesdhetare kundër krizës klimatike (MeYou), synon të përshkruajë një kuadër njohurish,veprimesh, politikash miqësore për të rinjtë, të aftë për të. duke bërë të dukshme lidhjen e ngushtë midis perspektivavetë ekologjisë dhe jodhunës në adresimin e […]
MeYou Good Practices’ Manifesto (AL)
December 22, 2021 6:35 pm
101

Manifesti për praktikat e mira në fushën e krizës klimatike, edukimit për paqen dhe jodhunës, i realizuar nga
projekti Erasmus+ Rinia mesdhetare kundër krizës klimatike (MeYou), synon të përshkruajë një kuadër njohurish,
veprimesh, politikash miqësore për të rinjtë, të aftë për të. duke bërë të dukshme lidhjen e ngushtë midis perspektivave
të ekologjisë dhe jodhunës në adresimin e sfidave të kohës sonë.
Mbledhja e praktikave, shumë më të shumta se ato të përmendura në këtë Manifest të redaktuar, ishte vetëm pjesa
e parë paraprake e hulumtimit të kryer si në takimet lokale ashtu edhe në ato ndërkombëtare të projektit.
Objektivi i kësaj përpjekjeje grumbullimi ishte të identifikonte indikacionet për politika të orientuara drejt vizionit
MeYou:
kundërshtojnë krizën klimatike duke zbatuar parimet dhe teknikat e jodhunës. U kërkua që këto indikacione të
ekstrapolohen duke iu referuar praktikave, për t’u konsideruar si një shprehje e politikës domethënëse dhe e rëndësishme,
shembuj të mirë të cilët, megjithëse lidhen me kontekste specifike hapësinore dhe kohore, mund të modelohen
dhe përgjithësohen, interpretohen dhe përkthehen në kontekste të tjera dhe/ ose peshore të tjera. Puna e
analizës i caktoi secilit numër veprimi vlerat e rëndësisë, urgjencës, shkallës së angazhimit si dhe theksoi natyrën
e tyre miqësore ndaj të rinjve ose të udhëhequr nga të rinjtë dhe ndikimin e tyre (lokal, kombëtar ose evropian/
ndërkombëtar).
Ky proces ka qenë shumë i rëndësishëm për të reflektuar së bashku mbi praktikat tona dhe të atyre pranë nesh
deri në pikën e nxjerrjes në pah të “vektorëve të qëndrueshmërisë”. Këto janë fusha tërthore të veprimit dhe leva
themelore për nisjen, drejtimin, menaxhimin dhe monitorimin e integrimit të kornizës MeYou në organizatat, planet
dhe projektet tona. Prandaj Manifesti vlen para së gjithash për partnerët e Konsorciumit MeYou, por edhe për
rrjetin e tyre lokal, kombëtar dhe europian.
Për më tepër, Manifesti, duke ofruar shembull të praktikave të mira që lidhen me këta vektorë të qëndrueshmërisë,
është një mjet i krijuar për t’u treguar organizatave rinore dhe bartësve të të drejtave dhe palëve të interesuara
se si të përfitojnë nga rezultatet e ofruara nga projekti MeYou. Ai mund të përdoret si një manual, si dhe një pikë
referimi për zgjedhjet strategjike dhe operative në fushat e mbuluara. Por mbi të gjitha është një mjet i hapur
(veçanërisht në versionin e tij dixhital) për shtimin e të gjithë atyre që, në zonën euro-mesdhetare por jo vetëm,
duan të angazhohen çdo ditë për të ndërtuar komunitete më të qëndrueshme, paqësore dhe gjithëpërfshirëse nën
shenjën. e jodhunës.

AL download: MeYouManifesto