Effective Communication – A Successful Future Life Erasmus Project

General information for the Effective Communication – A Successful Future Life Erasmus Project

Effective Communication – A Successful Future Life Erasmus Project
July 7, 2020 12:00 am
49

Project Title

Effective Communication – A Successful Future Life

Project Key Action

This project related with these key action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Project Action Type

This project related with this action type : Strategic Partnerships for Schools Only

Project Call Year

This project’s Call Year is 2015

Project Topics

This project is related with these Project Topics: Social dialogue; Creativity and culture; Early School Leaving / combating failure in education

Project Summary

Създаването на проекта беше обусловено от една страна от необходимостта от подобряване на комуникацията между основните участниците в училищния процес и от друга страна, от належащата нужда от използването на съвременни педагогически практики в обучителния процес. В условията на все по-нарастваща динамика на ежедневието и все по-високата социална заетост на родителите, подрастващото поколение изпитва крещящ дефицит на внимание. В резултат на това, липсата на добра комуникация в семействата, като основна градивна клетка на обществото, вече е често срещано явление. Наличието на социално-битови проблеми се регистрира веднага от училищната среда. Като следващ аспект, който изключително влияе на училищния процес, смело може да бъде посочено стремглавото развитие на технологиите. Улесненият достъп до информация, както и възможностите за бързото и разпространяване, не само излагат на опасности подрастващите, но вече са променили и техните способности за възприемане и осмисляне в процеса на обучение. Това от своя страна поставя пред учителите предизвикателството непрекъснато да се самоусъвършенстват и обновяват методите си на преподаване и общуване с учениците и родителите. Имено затова, обменът на добри педагогически практики за педагогическите специалисти беше заложен в проекта. Основната цел на проекта е да оптимизира възможностите за успешна бъдеща реализация на ученици, учители и родители чрез подобряване на комуникацията между тях в училищните институции, в семейството и заобикалящия свят. Сформира се екип от седем партньорски държави – Полша, Чехия, Латвия, Словения, Словакия, Португалия и България като координатор. С партньорите от Полша и Чехия работим втори пореден проект. Партньорите бяха избрани по принципите на желание за включване в проекта, възрастова особеност на учениците, капацитет и надеждност за изпълнение на дейностите. Дейностите по проекта бяха разделени в три цикъла – “Аз и моето семейство”, “Аз и моите приятели” и “Аз и света около мен”. Всички дейности бяха насочени към образователния процес. Те целяха изграждането на ключови умения и компетентности, и обхванаха трите целеви групи. Широкото влияние на проекта се доказва от факта, че планираните дейности се провеждаха почти едноременно в седемте партньорски държави и всички продукти по проекта са изработени с материали, в които участва всеки един от партньорите. Всички фото и видеоматериали от проведените дейности, както и преведините продукти на английски език и на езика на всеки от партньорите, са качени в сайта на проекта. Не всички дейности имат еднаква степен на влияние, особено що се касае до включването на родителите/при провеждане на тренинги/, но трябва да се отбележи, че все пак като най-ефективни за подобряване на комуникацията в училище са дейности, в които има висок процент на родителско участие/спортни състезания, пикници, походи, благотворителни кулинарни базари, изложби, проектни дейности/ . Освен с висока заетост, прави впечатление, че родителите не участват активно, когато се налага да говорят за себе си. Налага се извода, че най-добър инструмент за подобряване на комуникацията е общуването в неформална среда, поставянето в нечия друга роля, екипната работа изискваща креативност и сътрудничество. Чрез проведенните тренинги за разпознаване и справяне с насилието, за етично отношение, презентационни умения, за това как да приемаме различните, как да се държим на публични места, как да бъдем добри приятели и родители, изработването на “Дърво на толерантността”, композирането на рапа “Срещу агресията”, запознаване с професиите на родителите, организираните множество изложби, включително киноложка и благотворителни базари и др, допринесоха за намаляване на проявите на агресия в училищата и най-вече се постигна подобряване на комуникацията между учители, ученици и родители. На международно ниво проектът даде възможност за повишаване на квалификацията на учителите чрез обмен на добри педагогически практики, с които учителите се запознаха от самия източник, получиха знание за образователните системи на партньорите, оцениха и започнаха да прилагат ценни идеи и методи в ежедневната си практика. Тези добри практики бяха разпространени на местно, регионално, национално и международно ниво.Целият набор от интелектуални продукти, които са издадени на хартиен и електронен вариант на английски и български език, както и заснетите видео материали на различна тематика, представляват ценен наличен ресурс, който може да бъде използван в бъдеще с образователно-възпитателна цел от педагогически специалисти, психолози и родители. Те могат да бъдат основа за тематични тренинги и семинари в училище и извън него.

EU Grant (Eur)

Funding of the project from EU: 179654,23 Eur

Project Coordinator

OU “Hristo Botev” & Country: BG

Project Partners

  • Szkola Podstawowa nr 3 im.Jana Pawla II
  • OSNOVNA SOLA SMIHEL
  • Zakladna skola
  • Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo
  • Zakladni skola Ostrava, Generala Piky 13 A
  • Jelgavas 6 vidusskola